Ads

  全日制日语培训班           了解详情...

课程名称
班别
开课时间
学习时长

详情
N4(初级)
109班
08月15日
二个月

 
了解详情
N3(中级)
108班
08月15日
一个月

 
了解详情
N2(中高级)
107班
08月12日
三个月

 
了解详情
N1(高级)
37班
08月12日
三个月

 
了解详情

  业余制日语培训班           了解详情...

  全日制日语培训班           了解详情...

课程名称
班别
开课时间
学习时长
学时
详情
N5(入门级)
110班
07月15日
二个月
152.0
了解详情

  业余制日语培训班           了解详情...

  全日制日语培训班           了解详情...

课程名称
班别
开课时间
学习时长
学时
详情
N5(入门级)
109班
06月24日
                        二个月
156.0
了解详情
N4(初级)
108班
06月28日
                        二个月
140.0
了解详情
N3(中级)
107班
06月06日
一个月
86.0
了解详情

  业余制日语培训班           了解详情...

  全日制日语培训班           了解详情...

课程名称
班别
开课时间
学习时长
学时
详情
N5(入门级)
108班
05月06日
二个月
152.0
了解详情

2019年7月7日日本语能力测试网上报名将于2019年3月6日开始。有关报名、考试的相关规定和报名步骤,请仔细阅读报名网站的《考生须知》和《报名步骤》。

  全日制日语培训班           了解详情...

课程名称
班别
开课时间
学习时长
学时
详情
N2(中高级)
101班
03月04日
三个月
268.0
了解详情
N1(高级)
36班
03月04日
三个月
268.0
了解详情

  业余制日语培训班           了解详情...


 

岗位名称:客服

 

  全日制日语培训班           了解详情...

课程名称
班别
开课时间
学习时长
学时
详情
N5(入门级)
106班
12月17日
二个月
111.0
了解详情


  全日制日语培训班           了解详情...

课程名称
班别
开课时间
学习时长
学时
详情
N5(入门级)
105班
11月05日
二个月
230.0
了解详情
N4(初级)
104班
11月12日
二个月
220.0
了解详情
N3(中级)
103班
11月01日
一个月
120.0
了解详情

  业余制日语培训班           了解详情...

课程名称
班别
开课时间
学习时长
学时
详情
初级一(入门级)
83班
10月24日
三个月
94.0
了解详情
初级二(初中级)
81班
10月26日
三个月
90.0
了解详情
初级三(初高级)
79班
10月31日
二个半月
82.0
了解详情
N3(中级)
77班
10月24日
二个半月
82.0
了解详情