Ads
Ads
Ads

由于疫情渐缓,我中心将于5月11日,星期一开始复课,请同学们互相转告。

                                                                                                                    2020-05-08                    

  全日制日语培训班           了解详情...

课程名称
班别
开课时间
学习时长
学时
详情
N5(入门级)
115班
02月24日
二个月
144
了解详情
N4(初级)
114班
02月19日
二个月
128
了解详情
N3(中级)
113班
02月07日
一个月
76
了解详情
N2(中高级)
109班
02月03日
三个月
200
了解详情

  业余制日语培训班           了解详情...

  业余制日语培训班           了解详情...

课程名称
班别
开课时间
学习时长

详情
初级三(初高级)
89班
01月12日
二个半月

 
了解详情

  全日制日语培训班           了解详情...

课程名称
班别
开课时间
学习时长
学时
详情
N4(初级)
107班
04月22日
二个月
136.0
 
了解详情
N3(中级)
106班
04月08日
一个月
82.0
 
了解详情
N2(中高级)
105班
04月08日
三个月
268.0
 
了解详情

  业余制日语培训班           了解详情...

  全日制日语培训班           了解详情...

课程名称
班别
开课时间
学习时长
学时
详情
N4(初级)
105班
01月02日
二个月
111.0
了解详情
N3(中级)
104班
01月03日
一个月
60.0
了解详情

  业余制日语培训班           了解详情...

  全日制日语培训班           了解详情...

课程名称
班别
开课时间
学习时长
学时
详情
N5(入门级)
106班
12月17日
二个月
111.0
了解详情


  全日制日语培训班           了解详情...

课程名称
班别
开课时间
学习时长
学时
详情
N5(入门级)
102班
06月25日
二个月
230.0
了解详情
N3(中级)
99班
06月26日
一个月
120.0
了解详情

  业余制日语培训班           了解详情...

全日制日语培训班

课程名称
班别
开课时间
学习时长
学时
N5
99班
12月25日


业余制日语培训班

全日制日语培训班

课程名称
班别
开课时间
学习时长
学时
N5
98班
11月6日


N4
97班
11月1日


N3
96班
11月6日


业余制日语培训班

slidorion